Wij zijn gesloten op 31 december en 1 januari. Wij zijn echter tijdens de twee kerstweken geopend van 10.00 tot 18.00 uur.

Algemene verkoopvoorwaarden

Elke aankoop van artikelen op de e-commerce website van PLANET KIDS is onderworpen aan de onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden (“AV”) die de Koper zonder voorbehoud verklaart te aanvaarden. Zij zijn van kracht sinds 1 januari 2022. 

Âme d’enfance is ingeschreven bij de Banque Carrefour des Entreprises (BCE) onder het nummer BE0764.895.280 en is niet BTW-plichtig. De maatschappelijke zetel is gevestigd te Grote Geeststraat 10, 1933 Sterrebeek.

bestellen

De Koper plaatst zijn bestelling op de website van PLANET KIDS door de aangegeven procedure te volgen. De automatische registratiesystemen van PLANET KIDS gelden als bewijs van de aard, de inhoud en de datum van de bestelling.

De bevestiging van de online bestelling vormt een elektronische handtekening die tussen PLANET KIDS en de Koper dezelfde juridische waarde heeft als een handgeschreven handtekening.

De verkoop wordt pas afgesloten nadat PLANET KIDS de bestelling heeft bevestigd.

Deze bevestiging omvat: een samenvatting van de bestelling; in voorkomend geval een factuur voor betaling, onder voorbehoud van aanvaarding van de banktransactie door de bank van de Koper.

PLANET KIDS behoudt zich het recht voor een bestelling om welke reden dan ook niet te bevestigen. Het is ook mogelijk dat de inschrijvingen de limiet van de beschikbare plaatsen hebben bereikt.

Herroepingsrecht

In geval van annulering behoudt PLANET KIDS 25% van het totale bedrag van de bestelling, ter compensatie van de administratieve kosten van de bestelling.

PLANET KIDS zal de klant terugbetalen via dezelfde betalingsmethode die de klant heeft gebruikt om de bestelling te plaatsen. De terugbetaling geschiedt onder aftrek van de administratiekosten. De terugbetaling vindt plaats binnen 14 dagen nadat PLANET KIDS kennis heeft genomen van het verzoek tot herroeping.

Prijzen

De prijzen zijn vermeld in euro en zijn alleen geldig op de datum van bestelling. De prijzen van de artikelen kunnen te allen tijde door PLANET KIDS worden gewijzigd. Alleen de prijs die op de website van PLANET KIDS staat, is bindend tussen de partijen.

Betalingswijzen

Voor de betaling van zijn bestelling beschikt de Koper over de bij de bestelling aangegeven betalingsmogelijkheden.

Met de online betaling kan de koper zijn bestelling betalen via het betalingsplatform MOBILE, in een beveiligde omgeving (https-protocol en encryptiesleutel).

PLANET KIDS behoudt zich het recht voor elke bestelling te annuleren of op te schorten in geval van weigering van betaling per kredietkaart door de bank van de Koper of in geval van een bestaand commercieel geschil met de Koper.

Persoonlijke gegevens

De persoonsgegevens van de Koper worden verwerkt overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Ons beleid wordt uitgelegd in de tab “wettelijke kennisgeving”.

Naleving

De Koper erkent dat hij vóór de aankoop alle informatie over het goed heeft geraadpleegd en dat het goed in alle opzichten aan zijn verzoek voldoet.

De foto’s in de online catalogus zijn niet contractueel en kunnen te allen tijde worden gewijzigd. PLANET KIDS kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor een niet-conforme en/of foutieve foto.

Contractuele wijziging

Elke wijziging van de AV is uitvoerbaar tegen de Koper binnen 72 uur na hun online publicatie.

Verantwoordelijkheid

De Koper wordt erop gewezen dat de aansprakelijkheid van PLANET KIDS, ongeacht de aard van de schade, in elk geval beperkt is tot het bedrag van de bestelling.

In geval van niet-uitvoering is PLANET KIDS niet aansprakelijk indien de niet-uitvoering van het verkoopcontract of de slechte uitvoering ervan te wijten is aan de Koper, of aan de onvoorziene en onoverkomelijke daad van een derde die geen verband houdt met de verkoop, of aan een geval van overmacht.

Bovendien kan PLANET KIDS niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit het gebruik van het verkochte artikel.

PLANET KIDS is in geen geval verantwoordelijk voor onderbrekingen van de toegang tot haar site en de gevolgen die daaruit kunnen voortvloeien.

PLANET KIDS kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of tijdelijk of permanent incident dat zou worden veroorzaakt aan de gegevens of het informaticamateriaal van de gebruiker tijdens zijn toegang tot de site of tijdens het bezoek van zijn pagina’s of in het algemeen tijdens de transmissie op zijn ontvangstapparaat van de bestanden en software waaruit de site bestaat. In het bijzonder is PLANET KIDS niet verantwoordelijk voor de mogelijke overdracht van virussen via haar website.

PLANET KIDS is niet verantwoordelijk voor het frauduleuze gebruik van haar omroepmiddelen en wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van inbraak in haar computersystemen en diefstal van gegevens, met dien verstande dat PLANET KIDS de nodige middelen inzet om dergelijke illegale inbraken te voorkomen.

De webruimten buiten het domein van het adres https://www.planetkids.be en in het bijzonder de ruimten waarnaar de gebruiker door middel van hyperlinks kan worden verwezen, vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de houders van deze webruimten.

Intellectueel eigendom

Alle elementen van de PLANET KIDS-site en in het bijzonder de literaire, grafische, fonografische, fotografische en elektronische gegevens zijn eigendom van PLANET KIDS vzw of haar partners en worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten.

Elke handeling van reproductie of overdracht, behalve de door de wet erkende uitzonderingen, en behalve met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van PLANET KIDS, is verboden en vatbaar voor burgerlijke en strafrechtelijke sancties wegens inbreuk. In toepassing van de wet van 31 augustus 1998 betreffende de bescherming van databanken, is elke extractie van een kwalitatief of kwantitatief deel van de inhoud van de PLANET KIDS online catalogus illegaal.

Bewijsovereenkomst

De door de computersystemen van PLANET KIDS verwerkte computerlogs worden beschouwd als geldig bewijs tussen de partijen (bewijs van bestellingen, elektronische communicatie, betalingen, enz.)

Ondeelbaarheid

Indien een bepaling van de AV om welke reden dan ook ongeldig wordt verklaard, komen de partijen overeen dat de overige bepalingen volledig van kracht blijven.

Vorderingen

Elke klacht moet per e-mail naar het volgende adres noam@letsport.be worden gestuurd, met vermelding van de referenties van het betrokken artikel en de precieze redenen voor het geschil.

Bij een onopgelost geschil kunt u zich wenden tot de onlinegeschillenbeslechting ODR van de Europese Commissie (klik hier).

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

In geval van geschil over de toepassing van deze voorwaarden, komen PLANET KIDS en de Koper overeen het Belgisch recht toe te passen en zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd.

Wettelijke informatie

Âme d’enfance is ingeschreven bij de Banque Carrefour des Entreprises (BCE) onder het nummer BE0764.895.280 en is niet BTW-plichtig. De maatschappelijke zetel is gevestigd te Grote Geeststraat 10, 1933 Sterrebeek.